Podsjećamo, ukupno su četiri porezne prijave i to:
- Prijava za obračunsko razdoblje predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, a PDV se plaća do kraja mjeseca u kojem je obveza predaje obrasca.
- Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ. Ova prijava se predaje do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. 
- Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava predaje se u roku 10 dana od isporuke ili stjecanja novih prijevoznih sredstava. Ova se prijava podnosi samo kod isporuka novih prijevoznih sredstava poreznim obveznicima koji nisu registrirani za potrebe PDV-a. Tu prijavu ne predaju preprodavatelji.
- Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge DČ predaje se za oslobođene isporuke stjecateljima, predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje.   Porezna uprava objavila je ove upute:   Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP) može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa za popunjavanje Prijave za stjecanje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.