Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 31/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2014.   Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak. Visina mjesečne osnovice određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.