Danom pristupanja RH u Europsku uniju, prestaju se primjenjivati sadašnji hrvatski carinski propisi, a započijnje primjena europskih carinskih propisa - Carinskog zakonika Zajednice (CZZ) i Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (UPCZZ), te nacionalnih propisa - Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (ZPCPEU) i ostalih podzakonskih propisa donesenih na temelju toga Zakona. Nakon ulaska RH u Europsku uniju, i dalje će se moći primjenjivati i koristiti carinski postupci s gospodarskim učinkom. Pri tome, primjena postupaka s gospodarskim učinkom i dalje je uvjetovana odgovarajućim odobrenjem carinske službe. Međutim, kako bi se osigurala kontinuirana gospodarska aktivnost gospodarstvenika propisani su uvjeti i način korištenja pojedinih odobrenja za ove postupke koji su izdani prije dana pristupanja sukladno tada važećim odredbama carinskih propisa u RH. Način i uvjete primjene postojećih odobrenja za postupke s gospodarskim učinkom regulira i propisuje Prilog IV. Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene ...