Porezna ispostava B. uputila nam je dopis u kojem traži uputu o postupanju u predmetu utvrđivanja porezne obveze poreza na dohodak S. K. U dopisu navodi da je nadzor Porezne uprave utvrdio obvezu plaćanja poreza na dohodak za 1997. i 1998. godinu poslodavcu "G." za posloprimce s kojima je imao sklopljen ugovor o djelu. Društvo je utvrđenu obvezu uplatilo dijelom u 2000. a dijelom u 2001. godini na svoj matični broj. Tijekom 2001. izvršena su preknjiženja s matičnog broja poslodavca na jedinstvene matične brojeve posloprimaca. Porezni obveznik S. K. predao je prijavu poreza na dohodak za 2000. koja je obrađena prije nego što je izvršeno preknjiženje plaćenog poreza. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), propisao je da se porez na dohodak utvrđuje za kalendarsku godinu (porezno razdoblje). Poreznu osnovicu poreza na dohodak čini ukupni iznos dohotka kojeg je porezni obveznik ostvario u tuzemstvu i inozemstvu. U skladu s Općim poreznim zakonom (Narodne novine br. 127/00.) Porezna uprava mora provesti porezni postupak i utvrditi sve činjenice bitne za oporezivanje. U predmetu utvrđivanja porezne obveze S. K. ispostava B. provest će postupak u skladu s Općim poreznim zakonom ...