1. CARINSKI STATUS ROBE Carinski status robe propisan je odredbama članka 4. st. 6. CZZ i predstavlja određenje robe kao „robe Zajednice“ i „robe koja nema status robe Zajednice“. „Roba Zajednice“ je roba: - u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice prema uvjetima iz članka 23. CZZ  te koja ne sadrži robu uvezenu iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Zajednice. Roba dobivena od robe stavljene u postupak s odgodom ne smatra se robom koja ima status robe Zajednice u slučajevima od posebne gospodarske važnosti utvrđenima u skladu s postupkom Odbora, - uvezenu iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Zajednice i puštenu u slobodni promet, - dobivenu ili proizvedenu u carinskom području Zajednice, bilo isključivo od robe iz druge alineje ili od robe iz prve i druge alineje. „Roba koja nema status robe Zajednice“ označava svu robu osim one navedene u prethodnom stavku. 1.1.  Pretpostavke i dokazivanje carinskog statusa U skladu s odredbama članka 180. CZZ i članka 313. UPCZZ, sva roba u carinskom području Zajednice smatra se robom Zajednice, osim ako se ne utvrdi da nema status robe Zajednice. Robom Zajednice ne smatra se ...