Osnova za provedbu postupka s robom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) su: Sjevernoatlantski ugovor, sastavljen u Washingtonu 04.04.1949., (Narodne novine - Međ. ugovori br. 3/09. i 4/09.), Sporazum između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga (Narodne novine - Međ. ugovori br. 7/09.), Sporazum između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga (Narodne novine br. 14/01., 1/02., 3/02. i 7/04.), pri čemu se odgovarajuće primjenjuju Carinski zakon (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i 45/09. - u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredba z aprovedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 69/96., 05/07., 70/08. i 76/09. - u daljnjem tekstu: Uredba). Prilikom izrade ovog Naputka odgovarajuće je korištena NATO publikacija STANAG 2455 (2): Postupci za kretanje preko nacionalnih granica, kojom su propisane norme pri kretanju NATO snaga. Ovaj naputak sadrži najvažnije upute u svezi provedbe carinskih postupaka s robom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO). 1. Provoz robe NATO snaga preko carinskog područja Republike Hrvatske Roba organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) može se kretati preko carinskog područja Republike Hrvatske uz uporabu jedne od sljedećih isprava: - carinske deklaracije ...