Odlukom ravnatelja Carinske uprave KLASA:011-02/11-01/11, URBROJ: 513-02-1240/1-11-1 od 15.07.2011. uvedena je od 01.08.2011. obveza podnošenja deklaracije za postupak provoza putem sustava elektroničke razmjene podataka i uz uporabu NCTS aplikacije, čime je postupak provoza uz primjenu elektroničke NCTS deklaracije postao standardni postupak provoza. Kada računalni sustav glavnog obveznika ili računalni sustav Carinske uprave nisu dostupni, za provedbu postupka provoza koristi se rezervni postupak. Cilj uvođenja rezervnog postupka provoza je spriječiti veće zastoje i financijske posljedice prouzročene nemogućnošću podnošenja deklaracije uporabom standardnog postupka. Mogućnost uporabe rezervnog postupka propisana je Uredbom za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 79/11.; u daljnjem tekstu: Pravilnik). 1. Opća pravila uporabe rezervnog postupka Uporaba rezervnog postupka utemeljena je na 2 temeljna pravila: 1. Standardni postupak uz primjenu NCTS sustava i rezervni postupak moraju se razmatrati kao različiti postupci. To znači da svi postupci provoza započeti na otpremnoj ispostavi (i uspješno pušteni u provoz) uporabom NCTS sustava moraju na odredišnoj ispostavi biti završeni uporabom NCTS sustava a svi postupci provoza započeti u rezervnom postupku moraju biti završeni uporabom rezervnog postupka. 2. Kada temeljem odobrenja nadležne ustrojstvene jedinice Carinske uprave započne uporaba rezervnog postupka ...