​Može li se iz povrata poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi naplatiti dospjeli, a neplaćeni porezni dug? Prema članku 37. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.), porez na dohodak za koji se podnosi porezna prijava obračunava se godišnje. Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 6. navedenog Zakona, a od utvrđenog godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 5. istoga Zakona te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Odredbama članka 37. stavcima 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se obveznicima poreza na dohodak porez utvrđuje poreznim rješenjem. Porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja poreznom obvezniku. Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku. Člankom 113. stavkom 5. i 6. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08. i 18/11.) propisano je da je povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno ...