Dana 17. prosinca 2013. zaprimili smo upit „A“ kako naplatiti neisplaćene plaće od poslodavca “B“, iz Karlovca nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe, odgovaramo kako slijedi. Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13. i 112/13.), propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovito poslovanje. Plaćanja koja su nužna za redovito poslovanje izričito su navedena u stavku 2. Zakona, a to su plaćanja za: 1. prioritetne tražbine - odnosno - tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, 2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, 3. operativne troškovi poslovanja (električna energija, voda i dr.), 4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovito poslovanje, 5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima, 6. troškove postupka pred javnopravnim ...