Nastavno na Vaš upit da li vjerovnik koji je prijavio svoje potraživanje prema dužniku u postupku predstečajne nagodbe, može naplatiti svoju tražbinu od jamca platca puštanjem Financijskoj agenciji na naplatu zadužnice, te da li je Financijska agencija smjela provesti postupak takve naplate od jamca platca za dug koji je već prijavljen u predstečajnu nagodbu i da li je vjerovnik postupio u suprotnosti sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi jer je svoju tražbinu naplatio od jamca platca a ne od predstečajnog dužnika. U vezi navedenog odgovaramo kako slijedi; Jamac platac odgovara vjerovniku kao i glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjene bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca platca ili od obojice u isto vrijeme. Prema članku 114. stavku 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08., 125/11.), vjerovnik glavnog dužnika dužan je prijaviti svoju tražbinu u stečaj i o tome obavijestiti jamca, jer ne postupi li tako odgovara jamcu za štetu koju bi ovaj imao zbog propuštanja. Ako nemaran vjerovnik ne prijavi u stečaj jamstvom osiguranu tražbinu koju ima prema glavnom dužniku, posljedice bi snosio jamac, jer ako se vjerovnici ne bi mogli namiriti iz ...