Mišljenje o poreznom statusu proizvoda; napitak od soje u prahu NATURAL, napitak od soje u prahu PLUS+, napitak od riže u prahu i napitak od heljde u prahu koji su zatečeni tijekom provođenja poreznog nadzora nad po­reznim obveznikom, a za koje su priložene specifikacije i deklaracije proizvoda. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezi­vanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zako­na propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu pred­metnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 4. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovi­sno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklatu­ru, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvo­di koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da se radi o proizvodima u obliku praška koji služe za pripremu bezalkoholnih pića, isti su predmet oporezivanja prema čl. 4. st. 3. t. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića neovisno o njihovom razvrstavanju u tarifnu oznaku Kombinirane nomenklatu­re ako ...