Određivanje poreznog statusa proizvoda pod nazivom napitak od badema u prahu (EcoMil) u pakiranju od 400 g. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istog članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 4. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da se radi o proizvodu u obliku praška koji služi za pripremu bezalkoholnog pića, isti je predmet oporezivanja prema čl. 4. st. 3. t. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića neovisno o njihovom razvrstavanju u tarifnu oznaku Kombinirane nomenklature ako se prema posebnim propisima ne smatra hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodatkom prehrani.

...