Odredbama članka 2. stavak 1. točka 1a. Zakona o PDV-u, propisano je da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. U članku 29. stavak 1. Pravilnika o PDV-u propisano je da je poduzetnik svaka pravna i fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Činjenica je da trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. obavlja samostalno i trajno gospodarsku djelatnost - upravljanja, građenja i održavanja autocesta, pa je obveznik PDV-a na isporuke oporezivih dobara i usluga u smislu članka 2. stavak 1. Zakona. Međutim, članak 8. stavak 1. Zakona, propisuje da u poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe, što se smatra prolaznim stavkama u smislu članka 5 1. stavak 10. Pravilnika. Budući da naknada koju Hrvatske autoceste naplaćuju za usluge korištenja autocesta i objekata ne ulazi u prihod društva nego je Hrvatske autoceste uplaćuju u korist Državnog proračuna, ne podliježe oporezivanju PDV-om.  

...