U predmetnom dopisu navodite da je 01.01.2010. godine stupio na snagu novi Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153/09.) kojim je normirana naknada za razvoj koja je zamijenila dosadašnji "iznos za financiranje održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture" iz članka 20. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04. i 38/09.). Nadalje, navodite da je naknada za razvoj javno davanje, ta da je obračun i naplata naknade za razvoj i naknade za priključenje u interesu jedinica lokalne samouprave.

Naknada za razvoj prihod je javnoga isporučitelja vodne usluge kako je propisano člankom 5. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj (čl. 52. istog Zakona).

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava i naknada za razvoj (čl. 53. istog Zakona).

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina (čl. 57. istog Zakona).

Ističete da je u dosadašnjem pravnom sustavu "iznos za financiranje održavanja i gradnje objekata i ...