Od U. primili smo upit može li se radnicima, koji su državljani Bosne i Hercegovine, te imaju radne dozvole za rad u tuzemstvu, isplatiti naknada za odvojeni život od obitelji koja živi u BiH. Odredbama čl. 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da je rezident fizička osoba koja u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište, te fizička osoba koja u RH nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi RH i na temelju toga prima plaću. Nerezident je fizička osoba koja u RH nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u RH ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona. Člankom 14. st. 1. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primitcima po osnovi nesamostalnoga rada (plaćom) smatraju svi primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su: 1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u vezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa ...