Banka "A", obratila nam se u vezi oporezivanja usluga koje pruža Agencija "B". Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine od br. 38/95. do 30/04.), agencije "B" kao poslodavac, ustupaju radnike drugom poslodavcu (korisniku) za obavljanje privremenih poslova. Naknadu za obavljenu uslugu ustupanja radnika agencija naplaćuje od korisnika. S obzirom na navedeno, banka "A" - korisnik usluga Agencije "B", postavila je upit treba li Agencija "B" porez na dodanu vrijednost obračunati na ukupnu naknadu ili samo na naknadu za obavljenu uslugu posredovanja. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema članku 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 82/04.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi poduzetnik baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Odredbom članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ...