Društvo R. postavilo je pitanje o poreznom tretmanu naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom koju poslodavac mjesečno isplati svojim radnicima za vrijeme izostanka s posla zbog bolovanja (kraćeg ili duljeg), čuvanja trudnoće i porodiljnog dopusta. Člankom 10. st. 1. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih svota. Odredbama čl. 13. st. 1. i 2. toč. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se primitci po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primitcima od nesamostalnog rada ako prelaze propisane svote. Svi drugi primitci koji nisu navedeni u st. 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primitcima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenoj svoti. Neoporezivim primitcima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se svote što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka ...