Povodom vašeg dopisa od 11. ožujka 2009. kojim tražite tumačenje odredaba Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08. i 152/08.) a vezano uz primjenu najniže mjesečne osnovice i moguće skraćenje radnog vremena, dajemo tumačenje u nastavku.

Obveznik doprinosa (nositelj tereta) te obveznik obračunavanja i plaćanja, vrste doprinosa te osnovicu za obračun doprinosa i način utvrđivanja osnovice, dospijeće za uplatu i obveza izvješćivanja o vrsti doprinosa i iznosu obveze osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i drugim podacima, sve za osiguranika po osnovi radnog odnosa, propisani su člancima od 19. do 26. Zakona o doprinosima (dalje u tekstu Zakon).

Osnovica za obračun doprinosa propisana je člancima 21. Zakona (plaća) i 22. (ostali primici uz plaću) a prema odredbi članka 21. stavak 2. Zakona, mjesečna osnovica koja se utvrđuje prema plaći (članku 21. stavak 1. Zakona) ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac dužan isplatiti radniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno koji uređuje obveze poslodavca prema radniku, i ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice. Pod posebnim propisom misli se na odredbe ...