Na upit općine "T." u vezi poreznog tretmana mjesečnih nagrada za volonterski rad predsjednika općinskog vijeća ili općinskog načelnika propisanih statutom općine, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 9. st. 1. t. 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane statutom tih jedinica i novčane nagrade za osvojenu medalju na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima planirane za te namjene u državnom proračunu Republike Hrvatske i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 6. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.; dalje: Pravilnik) propisano je da se prema čl. 9. st. 1. t. 8. Zakona, nagrade koje isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju dohotkom ako su propisane statutom tih jedinica, odnosno općim aktima tih jedinica donesenima na temelju odredaba statuta kojim se te nagrade mogu ustanoviti i isplatiti i ako su sredstva za te namjene planirana u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nagradama se u smislu navedenih odredaba Zakona i Pravilnika smatraju priznanja ...