Zaprimili smo dopis u kojem tražite da Vam dostavimo poreznu prijavu s pripadajućom dokumentacijom za 2014. godinu, za društva  "X" i "Y". U dopisu navodite da se klijent obvezuje dostavljati Banci odgovarajuća godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka i ostalo) ili druge financijske podatke o svom poslovanju i o poslovanju svakog sudužnika, jamca/platca koji jamče za obveze klijenata prema Banci, najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu te kvartalne izvještaje trideset kalendarskih dana nakon isteka svakog kvartala u tekućoj godini. Klijent se također obvezuje, na pisani poziv Banke, dostaviti i drugu dokumentaciju iz tog poziva. Nadalje navodite da ukoliko se u roku kojeg odredi Banka ne dostave tražene isprave i dokumenti, sukladno odredbi članka 18. Općih uvjeta za kreditno poslovanje s poslovnim subjektima, sve ugovorne strane suglasne da Banka ima pravo i da je ovlaštena te isprave i/ili dokumentaciju pribaviti sama i to o trošku klijenta. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Odredbama članka 8. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u nastavku: OPZ) propisana je obveza čuvanja porezne tajne. Odredbom članka 8. stavka 1. OPZ-a definiran ...