U podnesku navodite da su tijekom 2000. usvojene računovodstvene politike koje su nalagale da se dugotrajna financijska imovina PIF-a revalorizira do fer vrijednosti. Primjenom usvojenih financijskih politika i MRS-a 25, dugotrajna neutrživa ulaganja revalorizirana su po fer vrijednosti, iz čega je slijedilo povećanje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajnih ulaganja za što je odobrena vlasnička glavnica kao revalorizacijske pričuve. U skladu s navedenim, iznos revalorizacijske pričuve uključen je u prijavu poreza na dobit za 2000. U postupku revizije temeljnih financijskih izvješća za 2000. po stajalištu revizora, revalorizaciju dugotrajne financijske imovine trebalo je evidentirati kao odgođeni prihod, koji nije imao utjecaja na poreznu osnovicu, a ne na revalorizacijske pričuve. Na prijedlog revizora zatražili ste ispravak i ispravili prijavu poreza na dobit za 2000. Slijedile su daljnje konzultacije s drugim revizorima, čija su mišljenja bila drukčija, tj. da je opisanu revalorizaciju dugotrajne financijske imovine trebalo iskazati kao revalorizacijske pričuve i uključiti u poreznu osnovicu poreza na dobit, te nam sada postavljate sljedeća pitanja: 1. Je li moguće ispraviti temeljne pogreške tako da se evidentirana vrijednost revalorizacije dugotrajne financijske imovine proknjiži s odgođenih prihoda na rezerve i da ta promjena ne utječe na razinu oporezivih prihoda u 2001 ...