Od "A", primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti isplate u gotovini umjetničkih autorskih honorara nerezidentima inozemnim samostalnim umjetnicima - glazbenicima za nastupe na koncertima ozbiljne glazbe u tuzemstvu. Nastavno odgovaramo. Odredbama članka 61. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/00.) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiroračun, kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisani način. Prema članku 64. točka 19. Zakona o porezu na dohodak ministar financija je ovlašten da provedbenim propisima propiše, između ostalog i isplate koje se obveznicima poreza na dohodak mogu izvršiti u gotovom novcu. Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/05., 14/05.) nisu propisane odredbe o mogućnostima isplata u gotovom novcu obveznicima poreza na dohodak. Ministarstvo financija, Porezna uprava u tijeku je izrade cjelovitog provedbenog propisa kojim će odredbe o mogućnostima isplata dohotka u gotovom novcu biti cjelovito propisane. Zbog navedenog, u ovom trenutku nije moguće ...