Na upit Koprivničko-Križevačke županije, o tome plaća li se porez na cestovna motorna vozila, prema županiji u kojoj je registrirano cestovno motorno vozilo, u slučajevima kada se cestovno motorno vozilo registrira u županiji u kojoj je sjedište poslovne jedinice, dok je sjedište pravne osobe u drugoj županiji, u nastavku odgovaramo. Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 6. Zakona porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište ili prebivalište obveznika tog poreza. Člankom 19. stavkom 4. i 5. Zakona propisan je način plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, pa se u stavku 5. članka 19. Zakona navodi da županija može svojom odlukom propisati da se porez na cestovna motorna vozila plaća pri registraciji vozila. Člankom 39. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. - ispravak i 150/02.) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište upisano ...