Ministarstvo unutarnjih poslova je postavilo upit o tome smatra li se obveznikom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kada mu se obavi usluga održavanja građevinskih objekata koje iznajmljuje obzirom da MUP nema pravo odbitka pretporeza kada obavlja isporuke iz djelokruga i ovlasti koje obavlja prema posebnim propisima. Obzirom da MUP posjeduje vozila koja služe za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima, također je postavljeno pitanje može li MUP potvrditi da je obveznik PDV-a u izjavi koju popunjava za osiguravajuću kuću na ime refundacije štete na predmetnim vozilima. Također je postavljeno pitanje da li će osiguravajuća kuća refundirati iznos PDV-a koji je obračunat temeljem prijenosa porezne obveze u vezi popravka oštećenog stepeništa u iznajmljenom objektu. Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznim obveznicima ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru ...