U vezi sa zahtjevom za maloprodaju državnih biljega javnog bilježnika N. u nastavku odgovaramo: Člankom 21. st. 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96. do 153/05.) propisano je da maloprodaju državnih biljega mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, banke, Zavod za platni promet, Hrvatska pošta i telekomunikacije i javni bilježnici. Prema čl. 21. st. 2. Zakona o upravnim pristojbama ovlast za maloprodaju državnih biljega ostalim pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija. Prema navedenom, javni bilježnici mogu obavljati maloprodaju državnih biljega bez ovlasti koje daje ministar financija, jer prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama, ministar financija izdaje ovlasti za maloprodaju državnih biljega samo ostalim pravnim i fizičkim osobama.

...