Trgovačko-uslužni obrt "A", uputio nam je dopis u kojem navodi da su u veljači 2002. sa Privrednom bankom Zagreb zaključili ugovor o financijskom leasingu za kupovinu plovila za obavljanje charter djelatnosti. Plovilo im je isporučeno 15.3.2002. i na računu je iskazan porez na dodanu vrijednost na ukupnu cijenu plovila. Prema priloženom ugovoru vlasništvo na predmetu leasinga mogu prenijeti sa Privredne banke Zagreb po uplati zaključne rate leasinga. Postavljaju pitanje možemo li im, iznimno, odobriti povrat poreza na dodanu vrijednost prije otplate plovila, ili će ga moći dobiti početkom slijedeće godine kada bi prešli u obveznike poreza na dobit. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 127/00.) i članka 42. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 54/01.) financijski najam predmeta, kod kojeg se prenosi pravo vlasništva, smatra se isporukom dobara pa porezna obveza za ukupnu vrijednost predmeta najma nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je isporučeno dobro predmet najma. Ako se kod financijskog najma ne prenosi pravo vlasništva predmeta najma, o čemu je riječ i u predmetnom ...