Mišljenje o trošarinskom statusu kupinovog vina za koje navodite da posjedujete Rješenje Zavoda za vinogradarstvo kojim se dopušta stavljanje u promet desertnog voćnog vina-kupinovog vina sa volumnim udjelom alkohola 14,9% vol. te da je kupinovo vino proizvedeno isključivo fermentacijom kupina postupkom mirnog vrenja. Kod takvog stanja stvari, predmetno desertno kupinovo vino treba razvrstati u tarifni broj 2206, podbroj 2206 00 59 00, jer je volumni udjel stvarnog alkohola 14,9% te s obzirom da je iz opisa procesa proizvodnje vidljivo da je ukupan alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem. U trošarinskom smislu predmetni proizvod udovoljava definiciji za "ostala mirna pića dobivena vrenjem" iz čl.56. st. 2. t. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.). Trošarina na "ostala mirna pića dobivena vrenjem" iznosi 0,00 kn. Sukladno čl. 64. st. 1. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.) ostala pića dobivena vrenjem u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara moraju biti označena posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave ...