Navodite da ste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i pitate kome smijete otpremati proizvode sa šiframa E480, E490, E600, E700 i E800, odnosno da li je dovoljna samo izjava kupca da proizvode neće koristiti kao energente ili kupac mora imati i posebno odobrenje od Carinske uprave. Navodite primjer da Vaš kupac više puta tjedno uzima robu (energente) za laboratorijske svrhe te pitate da li pri svakoj isporuci (3-4 puta tjedno) kupac mora dati izjavu o namjeni korištenja kupljenog energenta, a kao drugi primjer navodite da veledrogerija kupuje energente od Vas za daljnju prodaju. Također tražite pojašnjenje da li specifikaciju energenata iz čl. 88. st. 1. Zakona o trošarinama, za koje nije propisana visina trošarine u čl. 84. st. 3. Zakona koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje trebate dostavljati Carinskoj upravi svaki mjesec ili samo terminski kako su slijedile Vaše nabave. Na proizvode koje ste naveli u Vašem upitu visina trošarine nije propisana u čl. 84. st. 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) ...