Carinska uprava objavila je Obavijest o krajnjem roku registracije uvoznika kemikalija u EU u skladu s Uredbom (EU) REACH. REACH 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006.godine o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ i stupila je na snagu 1. lipnja 2007. Uredba je poznata i pod nazivom REACH Europske unije kojom se zahtijeva registracija ako s kemikalije uvoze ili proizvode.
REACH skraćenica je izvornog naziva "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical" a podrazumijeva postupke registracije, procjene, autorizacije (odobravanja) i ograničavanja uporabe tvari. REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno povećanje konkurentnosti kemijske industrije unutar Europske unije.
REACH se odnosi na sve kemijske tvari; ne samo one koje se primjenjuju u industrijskim procesima nego i one koje koristimo u svakodnevnom životu, kao što su primjerice proizvodi za či&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.