Razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom Zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga Zakona i razlozi zbog kojih su te razlike nastale:   Odredba članka 45. stavak 4. dopunjena je novim podstavkom 3., na način da se ugovor o ustupanju radnika ne smije zaključiti i za poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci, a odredba članka 46. stavak 3. izmijenjena je na način da se na naknadu plaće ustupljenog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme, u razdoblju kada nije ustupljen primjenjuje odredba članka 95. stavka 5., odnosno da će u tom razdoblju ustupljeni radnik imati pravo na naknadu u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca, ako zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugačije određeno.   Izmijenjen je institut rasporeda radnog vremena propisan odredbom članka 66., na način da u slučaju kada poslodavac jednostrano pisanom odlukom utvrđuje nejednaki raspored radnog vremena, radnik u tjednu može raditi najduže do pedeset sati, uključujući prekovremeni rad, a iznimno kada je to ugovoreno kolektivnim ugovorom, radnik može raditi do šezdeset sati tjedno. Dopunom navedenog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.