Od poduzeća "A" d.o.o. primili smo upit u svezi kažnjavanja poreznog obveznika kod kojeg je utvrđeno da je ostvario veći dohodak od onog koji je prijavljen u poslovnim knjigama. Člankom 170. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) definiran je porezni prekršaj kao povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana ovim Zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza. Člankom 171. stavkom 1. točkom 3. Općeg poreznog zakona propisano je da će se kazniti novčanom kaznom od 500,00 do 200.000,00 kuna onoga tko knjiženja i druga evidentiranja u poslovnim knjigama ne obavlja potpuno ili točno ili pravodobno ili uredno (članak 55. stavak 1.). Stavkom 2. propisano je da će se novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovornu osobu poreznog obveznika - pravne osobe za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 27. Za navedene prekršaje učinjene u povratu u roku dvije godine poreznom obvezniku se može uz novčanu kaznu izreći i zaštitnu mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Člankom 286. Kaznenog zakonika (Narodne novine br. 110/97., 27/98., 50/00. - USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 105/04 ...