Na temelju postavljenih upita u svezi primjene odredbi članka 14. stavak 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06., dalje: Zakon) i članka 37. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05. i 133/07. - dalje: Pravilnik), nastavno se očitujemo. Zakonom o porezu na dobit propisano je porezno priznavanje kamata u odnosima između povezanih društava. U članku 7. stavak 1. točka 12. Zakona propisano je da se osnovica poreza na dobit povećava za kamate koje nisu porezno priznati rashod, prema odredbama Zakona. Tako je, između ostalih porezno propisanih kamata, u članku 13. stavak 2. Zakona propisano, da se pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba, prema članku 14. stavak 1. Zakona, obračunava se kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Nadalje, propisano je u članku 14. stavak 3. Zakona da kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba određuje i objavljuje ministar financija prije početka poreznog ...