U vašem podnesku za poreznog obveznika U.F. d.o.o., koji traži odobrenje izuzeća u primjeni eskontne stope Hrvatske narodne banke od 9%, u postupcima odobravanja pozajmica prema povezanim društvima Grupe U., nastavno dajemo mišljenje.

Prema navodima u pitanju razvidno je da postoji problem primjene eskontne stope 9% na zajmove između povezanih društva u odnosu na primjenu propisa o oporezivanju dobiti ali i Zakona o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (Narodne novine br. 97/00.).

Porezna uprava nadležna je dati mišljenje u dijelu upita koji se odnosi na oporezivanje dobiti, što činimo u nastavku.

1. Zakonom o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06., dalje: Zakon), propisano je porezno priznavanje kamata u odnosima između povezanih društva. U članku 7. stavak 1. točka 12. Zakona propisano je da se osnovica poreza na dobit povećava za kamate koje nisu porezno priznati rashod, prema odredbama Zakona. Tako je, između ostalih porezno propisanih kamata, u članku 14. stavak 2. Zakona propisano, da se pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba ...