Društvo "A" d.d. Zagreb, osnovano od madžarske financijske organizacije, sukladno mađarskim propisima, postavilo nam je pitanje o poreznom priznavanju kamata. Pitanje je, mogu li se troškovi kamata na primljene kredite smatrati porezno priznatim rashodima u smislu odredbe članka 32. stavak 4. Pravilnika o porezu na dobit, u slučaju da osnivač, koji je prema madžarskim propisima financijska organizacija, o čemu je priloženo rješenje madžarskog Državnog inspektorata financijskih organizacija, odobri krediti društvu u Hrvatskoj. Nastavno dajemo mišljenje. U članku 8. Zakona o porezu na dobit propisano je da se porezna osnovica povećava za kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju, osim kamate po kreditima od financijskih organizacija. U članku 32. stavak 4. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05.), u kamate iz članka 8. Zakona ne spadaju kamate na kredite koji se primaju ...