Udruga hrvatskih vojnih invalida "A" (u daljnjem tekstu: Udruga) obratila nam se upitom u vezi isporuke zemljišta. Naime, u upitu se navodi da će se sredstva prikupljena prodajom zemljišta koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge, čime se ostvaruju ciljevi određeni Statutom Udruge te je postavljeno pitanje mora li Udruga obračunati i platiti porez na dobit i porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da se postigne cijena veća od 230.000,00 kn. U upitu nije navedeno o kakvom je zemljištu riječ. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Nadalje, odredbama članka 40. stavka 1. točke k) Zakona propisano je da je PDV-a oslobođena isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta. Stavkom 6. istog članka propisano je da se građevinskim zemljištem smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. Odredbama članka 72.a Pravilnika o porezu ...