Udruga graditelja, proizvođača, trgovaca i suradnika u graditeljstvu Republike Hrvatske čiji je cilj da građani udruženi u Udrugu ostvare svoje stambene potrebe na najeko­nomičniji način, tj. da udruženi grade svaki svoj stan u kolek­tivnoj stambenoj izgradnji, postavljaju pitanje mogućnosti uki­danja PDV-a odnosno povrat PDV-a samostalnim graditeljima koji na taj način rješavaju svoje potrebe za stanom, na koje od­govaramo. Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), porez na dodanu vrijednost se ubire na način da porezni obveznici - isporučitelji dobara i usluga, odnosno carinarnica pri uvozu dobara zaračunavaju po­rez na isporuke, bez obzira kome su obavljene, a samo porez­ni obveznici koji obavljaju oporezive isporuke imaju pravo na odbitak pretporeza za sve poduzetnički motivirane nabave do­bara i usluga i njih taj porez troškovno ne opterećuje. Sve osobe kojima je pri nabavi dobara i usluga zaračunan PDV, a koje ga ne mogu odbiti kao pretporez budući da nisu po­duzetnici i ne obavljaju oporezive isporuke, jesu krajnji potro­šači koji taj porez snose. U tom smislu i građani koji kupuju novoizgrađene stanove koje im isporučuju obveznici PDV-a kao krajnji potrošači snose ...