U svezi s upitom autoprijevoznika gosp. R. C. o načinu iznošenja nekretnine iz Popisa dugotrajne imovine obrta i iznajmljivanja apartmana, u nastavku odgovaramo: Vlasnik obrta u Popisu dugotrajne imovine ima apartman koji nije koristio u poslovne svrhe niti je obračunavao amortizaciju. Isti bi iznio iz imovine obrta i prenio pravo korištenja i raspolaganja bez naknade na suprugu koja bi ga iznajmljivala. Budući da je prilikom nabave apartmana plaćen porez na promet nekretnina, porezni obveznik pita da li kod prijenosa vlasništva ponovo treba platiti porez, da li supruga, koja je u mirovini, može iznajmljivati apartman, a da pritom ne izgubi pravo na mirovinu te da li treba plaćati porez na kuće za odmor. Člankom 31., st. 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03. i 188/03.) propisano je da u slučaju prodaje (otuđenja) ili izuzimanja stvari koja se vode u Popisu dugotrajne imovine u poslovne primitke ulaze primici ostvareni od prodaje ili izuzimanja (prema tržišnoj cijeni), a u poslovne izdatke ulazi preostala knjigovodstvena vrijednost tih stvari utvrđena na kraju mjeseca otuđenja. Prema čl. 36., st. 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) tržišnom cijenom smatra ...