Tražite izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića za aromatizirani instant crni čaj s okusom limuna koji u svom sastavu, među ostalim, sadrži ekstrakt crnog čaja i šećer namijenjen za pripremu napitka u automatima, a za koji ste u prilogu dostavili specifikaciju proizvoda. Sukladno čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na kavu i bezalko­holna pića (Narodne novine br. 72/13., 121/19. i 22/20.), pred­met oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stav­ljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pići­ma u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod točkom 3. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu. Slijedom navedenog i uvidom u dostavljanu dokumen­taciju, budući da je predmetni proizvod ekstrakt crnog čaja, namijenjen za pripremu bezalkoholnog pića u auto­matima, mišljenja smo da je predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i plaća posebni porez na bezalkoholna pića prema volume­nu u iznosu 20,00 kn/hl te prema sadržaju šećera za treću skupinu u iznosu 30,00 kn/hl prema Uredbi o načinu izra­čuna ...