U svezi s vašim upitom na koje se ranije korisnike nakon izmjena čl. 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 55/04.) više ne mogu primijeniti oslobođenja od plaćanja poreza pri uvozu donacijskih pošiljaka, odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 70., st. 1. Pravilnika, poreza na dodanu vrijednost oslobođen je privremeni uvoz dobara koji je oslobođen carine i konačni uvoz humanitarne pomoći osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića. Humanitarnom pomoći u smislu čl. 12., t. 1. i 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 48/04.), smatra se uvoz dobara za potrebe humanitarnih organizacija (oprema, potrošni materijal) i za programe pomoći što ih te organizacije daju, te donacije dobara kada ih inozemni donatori poklanjaju zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim organizacijama te tijelima državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i uvoz dobara od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija. Odredbom čl. 70., st. 2. Pravilnika, bilo je propisano da se odredba čl. 12., t. 1. i 12. Zakona o poreznom oslobođenju odnosi i na neprofitne ...