Temeljem odredbi čl. 29., st. 1. i 2. i čl. 40. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/ 02.; u daljnjem tekstu: Zakon), koje se odnose na visinu i faktore osobnih odbitaka tuzemnih poreznih obveznika, a u svrhu jedinstvene primjene Zakona, potrebno je izvršiti sljedeće poslove: 1. POSLOVI GZAOP-a: 1.1. Izvršiti programske promjene postojećih obrazaca PK poreznih obveznika i to kako slijedi: • Faktor osobnog odbitka poreznih obveznika - umirovljenika 1,70 • 0,4 osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšeg bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju • za uzdržavanu djecu: 0,42 osnovnog osobnog odbitka za prvo dijete, 0,59 za drugo, 0,84 za treće, 1,17 za četvrto, 1,59 za peto, 2,09 za šesto, 2,67 za sedmo, 3,34 za osmo, 4,09 za deveto i 5,0 za deseto dijete, a za svako daljnje dijete faktor osnovnog osobnog odbitka povećava se za 1,0 u odnosu na faktor osobnog odbitka za prethodno dijete • 0,25 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom. 1.2. Za ...