Uputa o uporabi statusa ovlaštenog pošiljatelja  br. 28/13, KLASA:011-02/13-03/28, URBROJ:513-02-1210/1-13-1 od 21. lipnja 2013. godine (link1, link2), mijenja se kako slijedi:

- U dijelu „2.2. Izdavanje odobrenja“ stavak 7. točka 3. mijenja se i glasi:

„- mjere osiguranja istovjetnosti koje je potrebno poduzeti (tj. navesti je li korisnik dužan koristiti plombe za plombiranje pošiljki koje otprema ili može koristiti i opis robe u skladu s odredbama  čl. 357 st.4. UPCZZ)“.

- U dijelu „3.1. Podnošenje deklaracije“  iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Ako ovlašteni pošiljatelj u skladu s izdanim odobrenjem i odredbama čl. 357. st. 4. UPCZZ koristi opis robe kao instrument osiguranja istovjetnosti robe, polja predviđena za unos plombi se ne popunjavaju.“ 

- U dijelu  „4. UPORABA REZERVNOG POSTUPKA“  u stavku 4. točka 4. mijenja se podtočka 2. i  glasi:

„ - upisati broj stavljenih plombi nakon što su iste stavljene na prijevozno sredstvo, uporabom vlastitih kliješta (ako se opis robe ne koristi za osiguranje istovjetnosti robe), te“

 

Ova izmjena upute primjenjuje se od 15. listopada 2015. godine ...