Uputa o načinu i uvjetima postupanja te deklariranju podataka pri uvozu predmeta opće uporabe br. 59/16., KL: 011-02/16-03/59, URBROJ: 513-02-1243/1-16-1 od 26.10.2016. (link), mijenja se na sljedeći način: Točka 3. Uvjeti uvoza predmeta opće uporabe mijenja se i glasi: 3. Uvjeti uvoza predmeta opće uporabe Zakonom o predmetima opće uporabe i Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, definirani su načini i obveze postupanja prilikom uvoza predmeta opće uporabe. Sukladno tim Zakonima, uvoz predmeta opće uporabe uvjetovan je provođenjem zdravstveno-sanitarnog nadzora prije postupka carinjenja robe na sljedeći način. Prije deklariranja predmeta opće uporabe za postupak puštanja robe u slobodni promet deklarant je dužan sukladno čl. 30. st. 1. ZOPOU, podnijeti sanitarnom inspektoru zahtjev za pregled pošiljke koju uvozi radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti. Deklaracija za postupak puštanja predmeta opće uporabe u slobodan promet može biti podnesena tek nakon što sanitarni inspektor: - sukladno čl. 30. st. 2. ZOPOU izda rješenje da pošiljka, u vezi sa zdravstvenom ispravnosti odnosno sukladnosti, odgovara propisanim uvjetima, ili - sukladno čl. 31. st. 1. ZOPOU izda sglasnost kojom se potvrđuje da je pošiljka podvrgnuta ...