Za financijsku imovinu koja je stečena prije 1. siječnja 2016. pri otuđenju ne nastaje obveza poreza na kapitalne dobitke – to i dalje ostaje neoporezivo prema čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 143/14.). Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak objavljena je u Narodnim novinama 136/15. i stupila je na snagu 1. siječnja 2016. Potom je izmijenjen i dopunjen Pravilnik. Mijenja se način obračunavanja i plaćanja predujma poreza na kapitalne dobitke te izvješćivanja. Prema odredbama čl. 41. Pravilnika, detaljnije se uređuje način utvrđivanja dohotka po osnovi kapitalnih dobitaka. Izmjenama Pravilnika uređeno je da se kod utvrđivanja neto prinosa od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja izuzimaju primici od dividendi ili udjela u dobiti, odnosno primici od kamata, po osnovi kojih je već plaćen porez na dohodak te primici od kamata na obveznice, osim onih kamata na obveznice koje su ostvarene temeljem ulaganja investicijskog društva za račun portfelja zbirno za račun svih klijenata (fizičkih i pravnih osoba). Jednako ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.