Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije objavljena je u Narodnim novinama br. 107/14., stupila je na snagu 6. rujna 2014.   U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/2013, 151/2013 i 20/2014):
- U članku 12. stavku 4. riječi: »ne dosegne vrijednosti od:« zamjenjuju se riječima: »ne prelazi vrijednost od:«.
- Članak 16. briše se.
- U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nositelj projekta s kojim je ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), a za kojeg do dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava nije nastupio rok za dostavu bankarske garancije, nije dužan predati operatoru tržišta bankarsku garanciju.«.
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, prestaju važiti sve obveze nositelja projekta prema operatoru ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.