Na temelju odredbi čl. 6., t. 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 70A/01. i 94/01.), a radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.), dajemo uputu o načinu postupanja pri izdavanju poreznih rješenja o plaćanju predujmova poreza na dohodak i prirezu porezu na dohodak po osnovi djelatnosti iznajmljivanja. 1. Predujam poreza iz dohotka ostvarenog od najamnine i zakupnine Člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 150/02.), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2003., izmijenjen je čl. 37., st. 1. Zakona o porezu na dohodak koji glasi: "(1) Kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine predujmovi poreza plaćaju se prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrđivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osnovni osobni odbitak poreznog obveznika. Predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 35. Zakona o porezu na dohodak, a po stopi od 15%. Utvrđeni predujam poreza smatra se konačnim porezom, pa porezni obveznik za ovaj dohodak ne može podnijeti ...