Uputa br 19/16 o provedbi mjera carinskog nadzora nad robama Unije koje se kreću preko Neumskog koridora KLASA:011-02/16-03/19, URBROJ: 513-02-1210/1-16-1 od 25. travnja 2016. (link) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu 1. OPĆE ODREDBE iza zadnjeg podstavka stavka 1. dodaje se novi podstavak koji glasi: - „Uredba Vijeća (EU) 2017/762 od 25. travnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora (SL L 114/03.05.2017)." 2. U cijeloj Uputi riječi „10 000 EUR" zamjenjuju se riječima ,15 000 EUR".

Ova izmjena Upute primjenjuje se od 23. svibnja 2017. godine u 00.00 sati.

...