Nastavno na Vaš zahtjev kojim je zatraženo mišljenje i tumačenje članka 55. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), a vezano za izlučne vjerovnike i njihov položaj u postupku predstečajne nagodbe, odgovaramo kako slijedi; Zakon definira izlučne vjerovnike u odredbi članka 55. Zakona te propisuje da je izlučni vjerovnik osoba koja na temelju kojega svoga stvarnog ili obveznog prava može dokazati da neki predmet ne pripada u imovinu dužnika te nije vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe. Ovo se pravo temelji na pravu vlasništva na određenoj stvari ili pravu, odnosno na činjenici da određena stvar ili pravo ne pripada u imovinu dužnika, a te osobe mogu tražiti povrat svoje stvari po općim pravilima odnosno prema pravilima koja se primjenjuju za ostvarivanje tih prava izvan postupka predstečajne nagodbe. To znači da izlučni vjerovnik svoju tražbinu ne prijavljuje u postupak predstečajne nagodbe, već nagodbeno vijeće samo obavještava o postojanju izlučnog prava na određenoj imovini dužnika te tražbina izlučnog dužnika ne ulazi u ukupan iznos prijavljenih tražbina. Međutim, u konkretnom slučaju koji navodite riječ je o Ugovoru o financijskom leasingu te o strojevima i opremi kao objektu leasinga koji se ...