Na temelju odredbi članka 16. stavka 1. točke 8., 9. i 17. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine br. 25/12. i 112/12.), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.), odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.; dalje u tekstu Pravilnik) i odredbi Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11. i 22/12.) u svezi s izdavanjem potvrde o obračunu poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja prema članku 217. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 112/12.) dajemo slijedeću Uputu o postupanju: Prema članku 45. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak kod dohotka od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili sam porezni obveznik. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Sukladno stavku 4. toga članka predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini ...