Obratila nam se pravna osoba A s pitanjem u svezi priznavanja izdataka nastalih pri osnivanju društva. Inozemni poduzetnik osnovao je u Republici Hrvatskoj komanditno društvo. U postupku osnivanja i registracije nastali su izdatci koje je platio osnivač i koje je prefakturirao osnovanom društvu. Postavljeno je pitanje može li osnivač (matična kuća) prefakturirati nastale troškove i jesu li porezno priznati, na koje nastavno odgovaramo. Prema odredbi članka 24. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne su poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka) ako porezni propisi ne određuju drugačije. Porezni obveznici utvrđuju i u računovodstvu iskazuju stanja i promjene imovine, obveza i kapitala te nastale iznose prihoda, rashoda i rezultat poslovanja uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se poslovni događaji iskazuju u računovodstvu kada su nastali i iskazuju u financijskim izvješćima razdoblja na koje se odnose. Navedene odredbe znače da se utvrđivanje osnovice poreza na dobit temelji na financijskim izvješćima koji se sastavljaju prema Zakonu o računovodstvu (Narodne novine br ...