Od A zaprimljen je podnesak u kojem se traži tumačenje pojedinih odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/12,81/13,112/13), odgovaramo kako slijedi; 1. Glede upita vezanog za pojam poslovna transakcija odgovaramo da prema članku 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Dakle, rokovi ispunjenja odnose se samo na radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.). 2. Vezano za upit o statusu ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i to na neodređeno vrijeme s rokom plaćanja koji prelazi 60 dana, kao i onih sklopljenih prije 1.10. 2012. godine, navodimo da je člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ br. 81/13), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga ...